FANDOM


LinguaheENflagDEflagESflagPTflagSRflag

Ang Hvetshranolohiya ay ang siyensiya na nag-aaral tungkol sa lahing Hvetshran. Ang mga taong nagsasagawa ng nasabing pag-aaral ay tinatawag na Hvetshranologo.

HistoryEdit

The first Hvetshranologists called themselves Demonologists still, studying the Hvetshran species among the countless existing demons, or vampires. C. Sadler and E. Cardwell are however still regarded the first two, and many Demonologists from the seventeenth century can be classified as both, depending on which works are taken into account.

The first people who explicitly mentioned to be studying or even teaching Hvetshranology date only from halfway the eighteenth century.

KasaysayanEdit

Ang mga unang Hvetshranologo ay tinawag pa rin ang kanilang mga sarili na Demonologo, na nag-aaral ng lahing Hevetshran kasama ng mga hindi mabilang na nabubuhay na demonyo o bampira. Sina C. Sadler at E. Cardwell ay ang dalawang intinuturing pa rin na nauna, at maraming Demonologo mula sa ika-labing pitong siglo ay maaaring ituring na pareho, depende kung ano ang kanilang pinag-aaralan.

Ang unang tao na malinaw na nabanggit na nag-aaral o nagtuturo ng Hvetshranologo ay galing pa nung ika-labing walong siglo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.