FANDOM


Deøl là một bộ tộc nằm ở phía Tây Bắc xứ Tô Kì. Tộc này chuyên phát triển máy bàn nhưng nay đã gần như thua sút trên thị trường. Họ chưa đăng cáo cho nên hành vi giao thông cũng vẫn phát triển từ từ chờ tuyệt diệt năm 1863.